1. Kampaaniates osalejate andmeid töödeldakse iga osaleja nõusoleku ning kampaaniatoodete edasimüüja volituse alusel aktsiaseltsi Mobec poolt hallatavas Elkdata OÜ andmebaasis (veebimajutus.ee), ettevõtte registreerimisnumber 10048462 ja aadress Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, Eesti, kes on vastutav töötleja, et salvestada registreeringuid, ning kes on volitatud töötleja, et valida võitjad, avaldada nende nimed ja anda välja auhinnad.

 2. Vastutava töötleja kohustuste täitmiseks osalejate ees kampaaniate raames salvestab vastutav töötleja kõik registreeritud andmed 30 (kolmekümneks) päevaks pärast kaebuste esitamise tähtaega, et tal oleks võimalik osalejate võimalikud kaebused täielikult läbi vaadata.

 3. Vastutava töötleja töötajad töötlevad andmeid ning neid näidatakse valitsuse esindajatele nende taotlusel ja juriidilise kohustuse alusel, et näha kampaanias osalejate registreeringuid ning tagada osalejate ohutus ja/või kampaania õiglane läbiviimine.

 4. Osaleja peab esitama isikuandmed, et osaleda vastutatava töötleja korraldatud kampaaniates. Kui kampaaniareeglites nõutud isikuandmeid ei esitata, ei ole vastutaval töötlejal õigust osalejat registreerida ja osaleja ei saa selles kampaanias osaleda. Kampaania korraldajal peab olema võimalik isikut loosimise ajal tuvastada ning võitmise ja auhinna saamise korral isiku nimi kampaaniareeglite alusel avaldada, et tagada õiglane ja läbipaistev kampaania ning võitja nime avalikustamine. Seetõttu peab vastutav töötleja registreerima:
  –  isiku nime, perekonnanime ja vähemalt üht liiki kontaktteabe, et isikut võidu korral tuvastada;
  –  kampaaniatoote ostmise tõendi, et tagada õiglane kampaania, kontrollida ostu ja kampaania registreeringu autentsust ning anda võitjale auhind. Kui vastutav töötleja ei leia kampaaniatoote ostmise tõestust, mis oleks kooskõlas kampaaniareeglitega, ei saa vastutav töötleja auhinda välja anda.

 5. Volitatud töötlejaga ühendust võttes on igal osalejal õigus:
  –  saada teavet selle kohta, kas tema andmed on registreeritud, ja juurdepääsu tema registreeritud andmetele;
  –  oma andmeid muuta või täiendada;
  –  piirata oma isikuandmete töötlemist;
  –  teisaldatavusele – saada vastutavale töötlejale esitatud isikuandmetest koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning taotleda nende isikuandmete edastamist teistele;
  –  tühistada oma nõusoleku andmete töötlemisega igal ajal. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist;
  –  nõuda oma andmete kustutamist kooskõlas GDPR-i artikliga 17, kui isik pole võitnud auhinda. Registreerimisperioodid ja loosimise kuupäevad on esitatud kampaaniareeglites;
  –  esitada kaebus vastutavale töötlejale, saates selle aadressile mobec@mobec.ee või oma kohalikule andmekaitseasutusele, kui osaleja arvates töödeldi tema andmeid ebaseaduslikult.

 6. Kui osaleja on võitnud mõne kampaania auhinna, ei ole andmete kustutamine võimalik enne lõikes 2 nimetatud ajavahemikku.

 7. Osalejate andmeid, kes ei taotle oma andmete kustutamist, säilitatakse 30 (kolmkümmend) päeva pärast kaebuste esitamise tähtaega. Pärast seda tähtaega kustutatakse kõik selle kampaania raames registreeritud tarbijate andmed.

 8. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja ei vastuta:
  –  tagajärgede eest, mis on tekkinud valeandmete esitamise või teiste osaleja süül esinenud ebatäpsuste tõttu;
  –  puudulike registreerimiste eest, mis on tekkinud vigade tõttu tehnilistes seadmetes, kust registreerimine tehti, või intenetiühenduse häirete tõttu.

 9. Osalejad saavad lisainfo saamiseks pöörduda volitatud töötleja poole e-posti aadressil mobec@mobec.ee. Lõikes 5 kirjeldatud osaleja õiguste teostamiseks peab osaleja saatma ametliku taotluse volitatud töötleja andmekaitseametnikule ühel järgmistest viisidest:
  –  käsitsi allkirjastatud avaldus tähitud kirja teel vastutava töötleja töökoha aadressile. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja taotluse või osaleja kõigi andmete kustutamise palvet ning täpsustama osaleja nime, perekonnanime ja telefoninumbri;
  –  digitaalselt allkirjastatud taotlus, mis saadetakse e-posti aadressile mobec@mobec.ee. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja taotluse või osaleja kõigi andmete kustutamise palvet ning täpsustama osaleja nime, perekonnanime ja telefoninumbri;
  –  isiklikult üle antud käsitsi allkirjastatud avaldus vastutava töötleja kontoris või suuliselt esitatud taotlus pärast osaleja tuvastamist. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja taotluse või osaleja kõigi andmete kustutamise palvet ning täpsustama osaleja nime, perekonnanime ja telefoninumbri.